Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ
I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
Tekst jednolity ze zmianami z dnia 23.08.2004

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe", zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym o celach niezarobkowych.

 4. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa a w szczególności na rzecz swoich członków.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się podobną problematyką.

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści "Stowarzyszenie rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe, 71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1".

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

§ 8

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych podczas załatwiania spraw Stowarzyszenia, w tym kosztów podróży i diet.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. niesienie pomocy medycznej, finansowej i duchowej dzieciom chorym na białaczkę i inne choroby nowotworowe oraz ich rodzinom,
 2. propagowanie wiedzy o białaczce i innych chorobach nowotworowych wieku dziecięcego,
 3. wspieranie służby zdrowia w walce z chorobami nowotworowymi,
 4. zwiększanie zainteresowania władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej problemami dzieci z chorobą nowotworową,
 5. wspieranie rozwoju wiedzy w zakresie zapobiegania i walki z chorobami nowotworowymi wieku dziecięcego,
 6. ochrona i promocja zdrowia,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. działanie na rzecz poprawy warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci chorych na choroby nowotworowe,
  2. poprawę zaopatrzenia w leki oraz sprzęt do leczenia i rekonwalescencji dzieci z chorobami nowotworowymi,
  3. pomoc finansową rodzinom dzieci chorych na choroby nowotworowe,
  4. wsparcie i pomoc psychiczną dzieciom chorym i ich rodzinom,
  5. propagowanie wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem chorym w trakcie oraz po zakończeniu leczenia chorób nowotworowych,
  6. pomoc rodzicom dzieci chorych w rozwiązywaniu ich problemów socjalno-bytowych,
  7. wspieranie i prowadzenie zajęć oświatowych, wychowawczych oraz nauki wśród dzieci chorych,
  8. organizowanie działalności informacyjnej o chorobach nowotworowych dzieci wśród ogółu społeczeństwa,
  9. informowanie władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej o problemach dzieci z chorobą nowotworową oraz współpracę z tymi jednostkami,
  10. tworzenie właściwych warunków dla wypoczynku dzieci chorych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na cele statutowe Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, której dziecko choruje lub chorowało na białaczkę lub inne choroby nowotworowe bądź osoba, która choruje lub chorowała na białaczkę i zadeklaruje aktywność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz realizacji jego celów pomoc rzeczową lub finansową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 13

1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zainteresowanym przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu, o której mowa w ust.1, do Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków honorowych następuje na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

Członkowie zwyczajni:

 1. posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. mają prawo:
  1. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
  2. korzystać z pomocy, świadczeń i majątku Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i żądać informacji w sprawach związanych z jego działalnością,
 3. mają obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
  3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi:

 1. posiadają wyłącznie bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. mają prawo:
  1. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  2. korzystać z pomocy i świadczeń dostarczanych przez Stowarzyszenie, jeżeli są osobami fizycznymi,
  3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i żądać informacji w sprawach związanych z jego działalnością,
 3. mają obowiązek:
  1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. działają przez swoich przedstawicieli, jeżeli są osobami prawnymi.

§ 16

 1. . Członkostwo wygasa przez:
  1. wystąpienie ze Stowarzyszenia,
  2. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
  3. skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu nieopłacania składek przez okres 6 miesięcy,
  4. śmierć członka,
  5. utratę osobowości prawnej.
 2. Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd określając datę wygaśnięcia członkostwa. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej podjęcia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej przynajmniej raz w roku,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członka,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  6. uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. nadawanie godności członka honorowego,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. uchwalanie zmian statutu,
  10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 10 dni przed terminem zebrania.
 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 21

 1. W czasie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 5 osób; przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pełniących jednocześnie funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego stowarzyszenia oraz skarbnika, sekretarza i członka.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
 6. decydowanie o zasadach zatrudniania i o wynagradzaniu pracowników,
 7. podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 24

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. przygotowywanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na coroczne Walne Zebranie Członków,
 4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 26

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 27

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonywane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków.
 3. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w trybie wyboru.
 4. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuje w drodze wyboru jak w ust.1 i 2.

§ 28

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący względnie jeden z członków Zarządu upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią; nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
 2. Na fundusze składają się w szczególności:
  1. dochody ze składek członkowskich,
  2. dochody z działalności statutowej,
  3. dotacje,
  4. darowizny, spadki i zapisy,
  5. lokaty,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. korzyści z ofiarności publicznej,
  8. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia i w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej o drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia, o których mowa w § 9,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 31

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają dwie osoby: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, bądź Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i osoba upełnomocniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 2. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego względnie jednego z członków Zarządu upoważnionego pisemnie przez Przewodniczącego.

§ 32

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje ono likwidatora, a zgromadzone środki zostaną przeznaczone na cele statutowe rozwiązanego Stowarzyszenia.

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl